ឲ្យកូនសុំទោស អ្នកម្តាយ លោកឳពុកមានគុណ ( ស្មូត្រដោយ ព្រះតេជគុណ ព្រះមហា ដោក ដុម គង្គនៅ វត្តបទុមវតី)

ឲ្យកូនសុំទោស អ្នកម្តាយ លោកឳពុកមានគុណ ( ស្មូត្រដោយ ព្រះតេជគុណ ព្រះមហា ដោក ដុម គង្គនៅ វត្តបទុមវតី)

ស្មូត៖ ទិវា​នៃក្តីស្រឡាញ់​ចំពោះអ្នកមានគុណ (ដោយ ព្រះភិក្ខុបញ្ញាសីលរោចតិ ឆា សុឆេទ គង្គនៅវត្ត បទុមវត្តី)

ស្មូត៖ ទិវា​នៃក្តីស្រឡាញ់​ចំពោះអ្នកមានគុណ (ដោយ ព្រះភិក្ខុបញ្ញាសីលរោចតិ ឆា សុឆេទ គង្គនៅវត្ត បទុមវត្តី)

ស្មូត អាសូរអ្នកមានគុណ (ដោយ​ព្រះតេជគុណ ព្រះមហា ដោក ដុំ)

ស្មូត អាសូរអ្នកមានគុណ (ដោយ​ព្រះតេជគុណ ព្រះមហា ដោក ដុំ)

រឿង​ពិ​ត​១០​យ៉ាង​អំពី​ព្រះ​ពុទ្ធ​

១. គោលធំៗបី ព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនសាវ័ករបស់ព្រះអង្គនូវគោលធំៗបី៖ កុំមានអវិជ្ជា កុំស្អប់អ្នកដទៃ និងកុំឆាប់ខឹង។ ២. ព្រះអង្គបានបោះបង់ចោលនូវព្រេងសំណាងរបស់ព្រះអង្គ

ប្រធានបទទី៤៖ អនុរក្ខបទាន ព្យាយាម​ក្សោកុសល​ដែល​កើត​ឡើង​ហើយ​មិន​ឲ្យ​សាប​សូន្យ​ទៅ​វិញ​

ប្រធានបទទី៤៖ អនុរក្ខបទាន ព្យាយាម​ក្សោកុសល​ដែល​កើត​ឡើង​ហើយ​មិន​ឲ្យ​សាប​សូន្យ​ទៅ​វិញ​

ប្រធានបទទី៣៖ ភាវនាបធាន ព្យាយាម​ញុំា​កុសល​ឲ្យ​កើត​ឡើង​ក្នុង​សន្ដាន

ប្រធានបទទី៣៖ ភាវនាបធាន ព្យាយាម​ញុំា​កុសល​ឲ្យ​កើត​ឡើង​ក្នុង​សន្ដាន

ប្រធានបទទី៣៖ សំវរបធាន ព្យាយាម​វៀរចាក​បាប​មិន​ឲ្យ​កើត​​ឡើង​​ក្នុង​សន្ដាន

ប្រធានបទទី៣៖ សំវរបធាន ព្យាយាម​វៀរចាក​បាប​មិន​ឲ្យ​កើត​​ឡើង​​ក្នុង​សន្ដាន

ប្រធានបទទី១៖ បហានបធាន មាន​ព្យាយាមលៈ​បាប​ដែល​កើត​ឡើង​ហើយ​

ប្រធានបទទី១៖ បហានបធាន មាន​ព្យាយាមលៈ​បាប​ដែល​កើត​ឡើង​ហើយ​

ប្រធានបទទី៣៖ សីលធម៌

ប្រធានបទទី៣៖ សីលធម៌

ប្រវត្តិបុណ្យកឋិន

កឋិនទានបវេណីព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាឧត្ដមបុណ្យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទ។ ពាក្យថា“កឋិន“ជាភាសាបាលី សំដៅយកក្របក្ដារ ដែលភិក្ខុសង្ឃសម័យបុរាណឥណ្ឌាប្រើសម្រាប់ដេរសំពត់ធ្វើជាស្បង់ ចីវរ។ សំពត់ដែលបានរៀបចំតាក់តែងឡើងនោះមានឈ្មោះថា“សំពត់កឋិន“ ។ បុណ្យកឋិន ជាពិធីបុណ្យមួយចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្ទាប់ពីបុណ្យចេញវស្សា បុណ្យកឋិនតែងត្រូវ

ព័ត៌មានពេញនិយម