(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៤៤នាក់ ក្នុងនោះអ...

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៤៤នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជំងឺ ៤០នាក់ ជាករណីពាក់ព័ន្ធនឹង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ»

(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៦៥នាក់ ក្នុងនោះអ...

វីដេអូ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៦៥នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជំងឺ ៥៨នាក់ ជាករណីពាក់ព័ន្ធនឹង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ»

(សូមទស្សនាវីដេអូ) នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៤០នាក់ ក្នុងនោះអ្...

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៤០នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជំងឺ ៣៨នាក់ ជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ»

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ២៥នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជំងឺ ២៣នាក់ ជាករ...

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ២៥នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជំងឺ ២៣នាក់ ជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ»
video

(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៣៥នាក់ ក្នុងនោះ...

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៣៥នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជំងឺ ៣១នាក់ ជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធ«ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ»
video

(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ដរាបណាកូវីដ-១៩ មិនទាន់ចប់កុំទាន់អួតថាខ្លួនខ្លាំងពូកែ ទោះបីជាកន្លង...

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ដរាបណាកូវីដ-១៩ មិនទាន់ចប់កុំទាន់អួតថាខ្លួនខ្លាំងពូកែ ទោះបីជាកន្លងមកយើងគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩ បានល្អក៏ដោយ
video

(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ហាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឱ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចំនួន៣ទោះស្របច្បាប់ក្តី មិនស្រប...

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ហាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឱ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចំនួន៣ទោះស្របច្បាប់ក្តី មិនស្របច្បាប់ក្តី
video

(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន សង្ឃឹមថា ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ២០កុម្ភៈ នឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅអំឡុងពេ...

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន សង្ឃឹមថា ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ២០កុម្ភៈ នឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅអំឡុងពេល ១ខែប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋ និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមសហការ និងអនុវត្តវិធានការបានល្អ
video

(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្តាខេត្តទាំងអស់កុំឱ្យមានការរើសអើងចំពោះប្រជាពលរ...

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្តាខេត្តទាំងអស់កុំឱ្យមានការរើសអើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងជនជាតិចិនខណៈមានការផ្ទុះជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ជាថ្មី
video

(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចេញបទបញ្ជា និងអំពាវនាវចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរ ចំនួន៦ ចំណុចដើម្បីការពារការឆ្លងរាល...

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចេញបទបញ្ជា និងអំពាវនាវចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរ ចំនួន៦ ចំណុចដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ «២០ កុម្ភៈ»

ព័ត៌មានពេញនិយម