វីដេអូ Camnews TV, លិខិត​មិត្ត​អ្នក​អាន៖ វិទ្យុ​អាមេរិកាំង​នៅស្រុក​ខ្មែរ​ជា​វិទ្យុ​ទុច្ចរិត!

ថ្ងៃពុធ ទី ២៣ វិច្ឆិកា ២០១៦​
184
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់