(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក បញ្ជាក់ថា គ.ជ.ប ធ្វើការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២៦ កុម្ភៈ ២០១៨​
39

លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក បញ្ជាក់ថា គ.ជ.ប ធ្វើការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់