ការណែនាំអំពីការរៀបចំផែនការអាជីព និងការជ្រើសរើសជំនាញអោយស្របទៅ និងទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅវិទ្យាល័យ ទួលទំពូង

ថ្ងៃពុធ ទី ១៤ កុម្ភៈ ២០១៨​
44

បទយកការណ៍ស្តីពី ការណែនាំអំពីការរៀបចំផែនការអាជីព និងការជ្រើសរើសជំនាញអោយស្របទៅ និងទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅវិទ្យាល័យ ទួលទំពូង (២៦៨) នាទី ទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់