អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ប្រតិទិនឈប់​សម្រាក​ការងារ​របស់មន្រ្តី​រាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៥

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២៥ មេសា ២០១៦​
1644

20141009_DECREE_GOVERNMENT-KH01

20141009_DECREE_GOVERNMENT-KH02

20141009_DECREE_GOVERNMENT-KH03

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់