ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ យាងក្នុងព្រះរាជពិធី ប្រទានភ្លើងជ័យ ក្នុងឱកាសទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ លើកទី៦៣ ៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ – ៩ វិច្ឆិកា ២០១៦

ថ្ងៃពុធ ទី ៩ វិច្ឆិកា ២០១៦​
393

 

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់