វីដេអូ​បទយក​​ការណ៍ ស្តីពី​ឱកាស​ទទួល​បាន​ការងារ​សមរម្យ និងការ​អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ​នៅក្នុង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​អម្រឹត (២០៨)

ថ្ងៃពុធ ទី ២ វិច្ឆិកា ២០១៦​
109

បទយកការណ៍ ស្តីពីឱកាសទទួលបានការងារសមរម្យ និងការអភិវឌ្ឍជំនាញនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអម្រឹត (២០៨)

នាទី ទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់