បទសម្ភាស ឯកឧត្តម ហៃ ហ៊ុនឡេង អនុប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ ក្នុងកម្មវិធី អាស៊ាន Connect អំពី ” ពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០១៧ “

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១៧ តុលា ២០១៧​
91

បទសម្ភាស ឯកឧត្តម ហៃ ហ៊ុនឡេង អនុប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ ក្នុងកម្មវិធី អាស៊ាន Connect អំពី ” ពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០១៧ ” ពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ នឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី ២៧-២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅអាគារពិព័រណ៍កោះពេជ្រ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់