គំនូរ បរិយាយអំពី ជីវភាពរស់នៅសម័យអង្គរ

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២៥ តុលា ២០១៦​
712
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់