កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោក លើកទី៣៧ នៅភ្នំពេញ កម្ពុជា 16th to 27th June 2013

ថ្ងៃពុធ ទី ២៦ មិថុនា ២០១៣​
106

16th to 27th June 2013, World Heritage – 37th Committee 2013 in the Kingdom of Cambodia, in Phnom Penh and Siem Reap-Angkor

The 37th session of the World Heritage Committee will be held in the Kingdom of Cambodia, in Phnom Penh and Siem Reap-Angkor, from 16th to 27th June 2013. The 37th session is organized by UNESCO and the National Commission of Cambodia with the support of the Presidency of the Council of Ministers.
http://whc.unesco.org/en/sessions/37COM/

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់