បទយកការណ៍ការទទួលបានឱកាសការងារសមរម្យតាមរយៈពិព័រណ៍ការងារថ្នាកជាតិ

ថ្ងៃពុធ ទី ១៩ តុលា ២០១៦​
66
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់