​ផ្សាយ​ឡើងវិញ (Replay): លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ​ជាអធិបតី​ក្នុង​ពិធីចែក​សញ្ញាបត្រ និស្សិត សាកល​វិទ្យាល័យ​បញ្ញា​សាស្ត្រ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៥ មិថុនា ២០១៧​
175

​ផ្សាយ​ឡើងវិញ (Replay): លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង​ពិធីចែក​សញ្ញា​បត្រ​ និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ។ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ, ថ្ងៃទី១៥ មិថុនា ២០១៧៕

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់