ហ្វេសប៊ុក Boulam San៖ ខ្ញុំហ៊ានធានាថាគ្មានសម័យណាមានសន្តិភាពពេញលេញ និងសម្បូរសប្បាយដូចសម័យបច្ចុប្បន្នទេ!!

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២៩ ឧសភា ២០១៧​
144

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ទំព័រហ្វេសប៊ុក Boulam San បានបង្ហោះផ្សាយនូវសារនយោបាយខ្លីមួយ អមដោយរូបភាពប្រកបដោយអត្ថន័យខ្លឹមសារល្អថា «ខ្ញុំហ៊ានធានាថា គ្មានសម័យណាមានសន្តិភាពពេញលេញ និងសម្បូរសប្បាយ ដូចសម័យបច្ចុប្បន្នទេ!!»

នៅក្នុងហ្វេសប៊ុករបស់លោក បានបញ្ជាក់ថា តាំងពីខ្ញុំកើតមកឆ្លងកាត់៤ជំនាន់ហើយ ខ្ញុំហ៊ានធានាថា គ្មានសម័យណាមានសន្តិភាពពេញលេញ និងសម្បូរសប្បាយ ដូចសម័យបច្ចុប្បន្នទេ!! ខ្ញុំនឹងបន្តគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដឹកនាំប្រទេសដោយគ្មានងាករេ!! ចុះអ្នកវិញ?

នៅក្នុងសាររូបភាពរបស់លោក ក៏បានបញ្ជាក់ថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជំរុញផលិតផលកសិកម្ម និងធានារកទីផ្សារសម្រាប់លក់កសិផលដោយមានតម្លៃសមរម្យ។ យើងទាំងអស់គ្នា បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៕

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់