(វីដេអូ)៖ ការស្ទង់មតិរបស់យុវតីសង្គ្រោះជាតិ ចម្លើយបានឆ្លើយប្រាប់ថាប្រជាពលរដ្ឋពិតជាស្រឡាញ់គាំទ្រ និងត្រូវការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀត

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៥ ឧសភា ២០១៧​
227

ការស្ទង់មតិរបស់យុវតីសង្គ្រោះជាតិ ចម្លើយបានឆ្លើយប្រាប់ថា ប្រជាពលរដ្ឋ ពិតជាស្រឡាញ់ គាំទ្រ និងត្រូវការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀត។

សូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់