ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បង្ហាញតារាងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវលក់ តាមបណ្តាស្ថានីយ៍នានា ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២៣ ឧសភា ២០១៧​
420

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញផ្សាយតារាងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវលក់រាយតាម បណ្តាស្ថានីយ៍ប្រេងទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា មានដូចជា៖

១-តម្លៃសាំងធម្មតា ត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី ៣,៦៥០រៀលក្នុង១លីត្រ
២-តម្លៃសាំងស៊ុបពែ ត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី ៣,៧០០រៀលក្នុង១លីត្រ
៣- តម្លៃម៉ាស៊ូត ត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី ៣,៣០០រៀលក្នុង១លីត្រ៕

បញ្ចេញយោបល់