តើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំកុមាររាជា ទទួលបានអ្វីខ្លះពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារហូតមកដល់ឆ្នាំ២០១៧នេះ?

ថ្ងៃសុក្រ ទី ១២ ឧសភា ២០១៧​
160

តើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំកុមាររាជា ទទួលបានអ្វីខ្លះពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារហូតមកដល់ឆ្នាំ២០១៧នេះ?
មានរយៈពេល១៤នាទី

បញ្ចេញយោបល់