លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបើកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ាន ២០១៧ សណ្ឋាគារសុខា ភ្នំពេញ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១១ ឧសភា ២០១៧​
99

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបើកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ាន ២០១៧ សណ្ឋាគារសុខា ភ្នំពេញ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់