ក្រសួងការងារ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល «ក្របខ័ណ្ឌក្រភេទ ក» ចំនួន ២៨កន្លែង

ថ្ងៃចន្ទ ទី ៨ ឧសភា ២០១៧​
616

នៅថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ និងសិស្សនិស្សិតឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ក្រសួងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧នេះ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់