បទយកការណ៍ ស្តីពីវិស័យ​​ទាំងប្រាំបី ដែលប្រជាពល​រដ្ឋទទួលបាន ពីរដ្ឋាភិបាល​តេជោសែន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ៣០ មេសា ២០១៧​
140

វិស័យទាំងប្រាំបី ដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាន ពីរដ្ឋាភិបាលតេជោសែន ក្នុងឆ្នាំ២០១៦
រយៈពេល១៤:៥៧

បញ្ចេញយោបល់