វិប្បដិសារីនៃអ្នកដឹកនាំចលនាបដិវត្តពណ៌ The Regret of color revolution leader

ថ្ងៃពុធ ទី ២៦ មេសា ២០១៧​
192

បញ្ចេញយោបល់