ឱកាសការងារ និងកម្មសិក្សាការងារ នៅវិទ្យាល័យឥន្ទ្រទេវី ក្នុងខណ្ឌទួលគោក

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២៥ មេសា ២០១៧​
380

បទយកការណ៍ ស្តីពី ឱកាសការងារ និងកម្មសិក្សាការងារ នៅវិទ្យាល័យឥន្ទ្រទេវី ក្នុងខណ្ឌទួលគោក (232)
នាទី ទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ

បញ្ចេញយោបល់