សេចក្តី​ជូនដំណឹង ស្តីពីកា​រជ្រើសរើស​បេក្ខជន សម្រា​ប់តំណែ​ងអគ្គនា​យករដ្ឋបាល និងហិ​រញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួង​បរិស្ថាន

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២៥ មេសា ២០១៦​
291

photo_2016-01-15_12-42-25

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់