ឱកាស​ទទួល​បាន​ការ​ងារ​សម​រម្យ និង​កម្ម​សិក្សា​ការ​ងារ​នៅ​ក្នុង​វេទិកា​ការ​ងារ​ប្រចាំ​ខែ​របស់​មជ្ឈ​មណ្ឌ​លការងារ​រាជធានីភ្នំពេញ (231)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២០ មេសា ២០១៧​
126

បទយកការណ៍ ស្តីពី​ឱកាសទទួលបានការងារសមរម្យ និងកម្មសិក្សាការងារនៅក្នុងវេទិកាការងារប្រចាំខែរបស់មជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ (231)
នាទី ទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ

បញ្ចេញយោបល់