បាពួន

ថ្ងៃពុធ ទី ១២ តុលា ២០១៦​
528

716x266_baphoun-temple-09 716x266_baphoun-temple-08 716x266_baphoun-temple-07 716x266_baphoun-temple-03 716x266_baphoun-temple-04 716x266_baphoun-temple-05 716x266_baphoun-temple-06 716x266_baphoun-temple-02 716x266_baphoun-temple-01

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់