ទិដ្ឋភាពទូទៅ នៅបរិវេណប្រាសាទអង្គរតូច​ នាថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៥ មេសា ២០១៧​
665

បញ្ចេញយោបល់