ការត្រៀម​ខ្លួនចូលទី​ផ្សា​​រការងារ​​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់​និស្សិត​នៃវិទ្យស្ថាន​​អភិវឌ្ឍន៍​​សហគ្រិន​​ភាព កម្ពុជា-ឥណ្ឌា (CIEDI)

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១១ មេសា ២០១៧​
127

នាទីទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ

បញ្ចេញយោបល់