​ការណែនាំអាជីព ការងារ និងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ និស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនភាពកម្ពុជា-ឥណ្ឌា (២២៩)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៦ មេសា ២០១៧​
273

បទយកការណ៍ ស្តីពី​ការណែនាំអាជីព ការងារ និងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ និស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនភាពកម្ពុជា-ឥណ្ឌា (២២៩)

នាទី ទីផ្សារការងារ និងមុខរបរ

បញ្ចេញយោបល់