(វីដេអូ) លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន៖ ការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនយើងល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការយល់ដឹងថាយើងត្រូវរក្សាសន្តិភាព

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៦ មេសា ២០១៧​
113

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧នេះ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថាការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនយើងល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការយល់ដឹងរបស់យើង ហើយយើងត្រូវធានាឱ្យបានថាយើងត្រូវរក្សាសន្តិភាព ដើម្បីធានាដល់ការអភិវឌ្ឍ លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់