(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោក ឃុន សារឿន៖ ព្រលៈ ហៃ វណ្ណារឿងបំផុសបំផុលថាជប៉ុននឹងដកសញ្ជាតិជប៉ុនពីខ្មែរដែលរស់នៅជប៉ុន

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៦ វិច្ឆិកា ២០២១​
11

(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោក ឃុន សារឿន៖ ព្រលៈ ហៃ វណ្ណារឿងបំផុសបំផុលថាជប៉ុននឹងដកសញ្ជាតិជប៉ុនពីខ្មែរដែលរស់នៅជប៉ុន

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់