(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក មកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិ ហើយមើលងាយខ្មែរ

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១៤ វិច្ឆិកា ២០២១​
17

ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក មកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិ ហើយមើលងាយខ្មែរ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់