សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (ស៊ីណូវ៉ាក់) ដូសជំរុញ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង ហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី២រួច ឫគ្រប់ដូស

ថ្ងៃពុធ ទី ២២ កញ្ញា ២០២១​
27

 

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន លេខ៖៩៣៦/២១គ.វ.ក-១៩ របស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស ស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (ស៊ីណូវ៉ាក់) ដូសជំរុញ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង ហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី២រួច ឫគ្រប់ដូស

(ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១)

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់