(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ប្រកាសថា ការធ្វើតេស្តរបស់រដ្ឋមិនឱ្យយកលុយជាដាច់ខាត ហើយស្នើឱ្យមន្ទីរពេទ្យឯកជនកុំយកថ្លៃធ្វើតេស្ដរហ័សថ្លៃពេក

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២ សីហា ២០២១​
49

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ប្រកាសថា ការធ្វើតេស្តរបស់រដ្ឋមិនឱ្យយកលុយជាដាច់ខាត ហើយស្នើឱ្យមន្ទីរពេទ្យឯកជនកុំយកថ្លៃធ្វើតេស្ដរហ័សថ្លៃពេក

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់