រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពី កាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលវ៉ាក់សាំងកាពារជំងឺកូវីដ-១៩ (មានវីដេអូ)

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១១ មេសា ២០២១​
25

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់