រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងស្តីពីការពង្វាងចរាចរណ៍នៅស្ពានព្រះមុនីវង្សចាស់រយៈពេល៣ថ្ងៃ

ថ្ងៃពុធ ទី ៧ មេសា ២០២១​
7

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពង្វាងចរាចរណ៍នៅស្ពានព្រះមុនីវង្សចាស់រយៈពេល៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីធ្វើការជួសជុល។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់