(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូនលោក ផាម មិញជិញ ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្មីវៀតណាម

ថ្ងៃចន្ទ ទី ៥ មេសា ២០២១​
6

(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូនលោក ផាម មិញជិញ ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្មីវៀតណាម

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់