រាជរដ្ឋាភិបាល កំណត់យកថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ជាកាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥

ថ្ងៃពុធ ទី ៣ មីនា ២០២១​
24

នៅថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ រាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ដោយបានកំណត់យកថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ជាកាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥។

សូមអានសេចក្តីសម្រេចខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់