នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ២៥នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជំងឺ ២៣នាក់ ជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ»

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២៣ កុម្ភៈ ២០២១​
10

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់