(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៣៥នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជំងឺ ៣១នាក់ ជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធ«ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ»

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២២ កុម្ភៈ ២០២១​
7

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៣៥នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជំងឺ ៣១នាក់ ជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធ«ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ»

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់