(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ហាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឱ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចំនួន៣ទោះស្របច្បាប់ក្តី មិនស្របច្បាប់ក្តី

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២០ កុម្ភៈ ២០២១​
5

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ហាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឱ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចំនួន៣ទោះស្របច្បាប់ក្តី មិនស្របច្បាប់ក្តី

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់