លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា តាមការជជែកនោះ កម្ពុជាទទួលជំនួយបន្ថែមពីចិន ឬកម្ចីរបស់ចិន រួចទិញវ៉ាក់សាំងចិនទាំងពីរ គឺស៊ីណូហ្វាម និងស៊ីណូហ្វាក់

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២២ មករា ២០២១​
10

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់