(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏នឹងផ្តល់ជំនឿចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគដោយមិនចាត់ទុកកម្ពុជា ជាប្រទេសគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២២ មករា ២០២១​
8

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏នឹងផ្តល់ជំនឿចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគដោយមិនចាត់ទុកកម្ពុជា ជាប្រទេសគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់