ក្រសួងទេសចរណ៍ សម្រេចបើកដំណើរការសាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ទាំងអស់ឡើងវិញ

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១២ មករា ២០២១​
13

ក្រសួងទេសចរណ៍ នាថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបើកដំណើរការឡើងវិញនូវគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទេសចរណ៍ សាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលវាយតម្លៃក្រោមឱវាទក្រសួងទេសចរណ៍។

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់