(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថាពេលជោគជ័យគេដណ្តើមយក តែពេលមានបញ្ហា គេទម្លាក់កំហុសឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាល

ថ្ងៃចន្ទ ទី ៣០ វិច្ឆិកា ២០២០​
20

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថាពេលជោគជ័យគេដណ្តើមយកតែពេលមានបញ្ហា គេទម្លាក់កំហុសឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាល

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់