(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថាដើម្បីប្រយុទ្ធឱ្យបានជោគជ័យក្នុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃនេះ មិនអាចពឹងតែលើរាជរដ្ឋាភិបាល និងអាជ្ញាធរនោះទេគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ

ថ្ងៃចន្ទ ទី ៣០ វិច្ឆិកា ២០២០​
12

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថាដើម្បីប្រយុទ្ធឱ្យបានជោគជ័យក្នុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃនេះមិនអាចពឹងតែលើរាជរដ្ឋាភិបាល និងអាជ្ញាធរនោះទេគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់