បទយកការណ៍ ស្តីពី ក្រសួងការងារបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញទន់ដល់ដល់កម្មករនិយោជិត ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារ (៣៨៣)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៣ សីហា ២០២០​
9

បទយកការណ៍ ស្តីពី ក្រសួងការងារបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញទន់ដល់ដល់កម្មករនិយោជិត ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារ (៣៨៣)

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់