បទយកការណ៍ ស្តីពីក្រសួងការងារបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញទន់ដល់កម្មករនិយោជិត ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារ (៣៨០)

ថ្ងៃអង្គារ ទី ៤ សីហា ២០២០​
15

បទយកការណ៍ ស្តីពីក្រសួងការងារបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញទន់ដល់កម្មករនិយោជិត ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារ (៣៨០) ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់