អគ្គិសនីស្វាយរៀងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការទទួលពាក្យបន្តចរន្តថ្មី

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៤ មិថុនា ២០២០​
6

ស្វាយរៀង៖ នៅថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ អគ្គិសនីស្វាយរៀង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការទទួល ពាក្យបន្តចរន្តថ្មី នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និង ទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់