(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ ពេលវេលាដែលត្រូវបកស្បែកមុខក្រុមអ្នកតាំងខ្លួនជាជើងឯកខាងសិទ្ធិមនុស្ស

ថ្ងៃពុធ ទី ៣ មិថុនា ២០២០​
12

ពេលវេលាដែលត្រូវបកស្បែកមុខក្រុមអ្នកតាំងខ្លួនជាជើងឯកខាងសិទ្ធិមនុស្ស

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់