(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបោះតង់របស់វៀតណាមនៅតំបន់ព្រំដែនក្នុងខេត្តកណ្តាលជាប់នឹងខេត្តអានយ៉ាង(វៀតណាម)

ថ្ងៃពុធ ទី ៣ មិថុនា ២០២០​
9

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបោះតង់របស់វៀតណាមនៅតំបន់ព្រំដែនក្នុងខេត្តកណ្តាលជាប់នឹងខេត្តអានយ៉ាង(វៀតណាម)

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់